Oglašavanje
Home Razno Kako napraviti sadržaj u Wordu

Kako napraviti sadržaj u Wordu

Oglašavanje

Kako napraviti sadržaj u Wordu ?

Kako bi održžali sadržžaj ažžuriranim, potrebno je da primjenjujete stilove naslova i podnaslova (heading) u tekstu u kojem žželite ubaciti sadržžaj. Nakon toga, Word će sadržžaj napraviti automatski zbog tih naslova.

Primjena stilova naslova i podnaslova

Selektirajte riježi naslova ili podnaslova kojeg žželite staviti u sadržžaj, a zatim kliknite na Home i odaberite stil naslova, kao na primjer Heading 1.

Ovo učinite za sve riječi koje žželite da se pojave u sadržžaju. Važžno je da glavni naslovi budu označeni sa Heading 1, a podnaslovi sa Heading 2.

Kako napraviti sadržaj u Wordu
Naslovi i podnaslovi

Kako kvalitetno napraviti sadržžaj u Wordu ?

Word koristi naslove i podnaslove u vašem tekstu kako bi napravio sadržžaj koji se možže ažžurirati kada promijenite riječi naslova, sekvence ili podnaslova.

1.) Kliknite mišem na mjesto gdje žželite postaviti sadržžaj, obično negdje na početku dokumenta.

2.) Idite na opciju References, pa na Table of Contents i izaberite Automatic Table of Contents stil sa liste.
Napomena: Ukoliko odaberete Manual Table of Contents stil, Word neće moći koristiti vaše naslove kako bi napravio sadržžaj i iz tog razloga ga neće moći automatski ažžurirati. Umjesto toga Word će koristiti zamjenski tekst kako bi napravio lažžni sadržžaj, a vi ćete ručno morati upisati svaku stavku.

Kako napraviti sadržaj u Wordu
Word koristi naslove i podnaslove u vašem tekstu kako bi napravio sadržžaj koji se možže ažžurirati

Ukoliko žželite da formatirate i prilagodite sadržžaj to možžete uraditi. Na primjer, ako žželite da promijenite font, broj ili razine naslova i opciju da li žželite da se prikažžu isprekidane tačkice između naslova i broja stranice. U nastavku ćemo vam pokazati kako možžete to uraditi.

Formatiranje i prilagođavanje sadržžaja

Kada ste shvatili kako napraviti sadržžaj u Wordu, možžete prilagoditi način na koji izgleda. Na primjer, možžete odabrati koliko razina naslova žželite da se prikažže, kao i opciju da li žželite isprekidane tačkice između unosa i brojeva stranica. Također možžete promijeniti i format teksta kojeg će Word zadržžati, bez obzira na to koliko ste puta ažžurirali sadržžaj.

1.) Kliknite na References, zatim na Table of Contents i na kraju idite na Custom Table of Contents opciju.

2.) U Table of Contents prozoru možete napraviti promjene. U okviru desno možžete vidjeti pregled promjena.

Da dodate isprekidane linije između naslova i brojeva u Tab leader opciji izaberite stil linije. Kako bi uklonili te linije kliknite (none).
Za promjenu sveukupnog izgleda vašeg sadržžaja, u Format listi odaberite izgled koji žželite.
Za promjenu broja razina prikazanih u vašem sadržžaju, kliknite gore ili dole na strelice pored Show levels opcije.

3.) Kliknite OK.

Kako napraviti sadržaj u Wordu
Sadržaj možžete prilagoditi

Formatiranje teksta u vašem sadržžaju

Možžete promijeniti način na koji tekst izgleda u svakoj razini vašeg sadržžaja.

1.) Kliknite meni Reference, pa zatim Table of Contents i na kraju opciju Custom Table of Contents.

2.) U Table of Contents prozoru, na stavki Formats kliknite na From template opciju.

3.) Na dnu prozora kliknite Modify.

4.) U Style prozoru u Styles listi odaberite koju razinu žželite promijeniti i zatim kliknite Modify.

5.) U Modify Style prozoru napravite promjene koje žželite i zatim kliknite OK.

6.) Ponovite korake 4. i 5. za sve razine koje žželite prikazati u vašem sadržžaju.

Ažžuriranje sadržžaja

Ako je tablica sadržžaja napravljena automatski na osnovu naslova vašeg dokumenta, Word je možže ažžurirati kada se promjene riječi unutar naslova.

1.) Kliknite Preferences i zatim odaberite opciju Update Table.

Važžno: Ako je sadržžaj kreiran ručno (drugim riječima nije napravljen automatski po naslovima), Word neće moći izvršiti ovo ažžuriranje za vas. Umjesto toga, sami ćete morati ručno upisivati promjene u sadržžaju.

Kako napraviti sadržaj u Wordu
Ažuriranje sadržaja u Wordu

Brisanje sadržžaja

Naučili ste kako napraviti sadržžaj u Wordu, ali vam taj isti više nije potreban ili možžda žželite napraviti drugačiji. Da obrišete sadržžaj uradite sljedeće idite na meni References, zatim na Table of Contents i kliknite na opciju Remove Table of Contents.

Ukoliko vam je potrebna numeracija stranice u Wordu, pogledajte tutorijal.

Oglašavanje
Oglašavanje

Jedinstveni softver donosi proizvođačima ogromne uštede u svim procesima od narudžbe do isporuke

Ukoliko žele biti konkurentni na tržištu, ozbiljni proizvođači iz bilo kojeg sektora danas su primorani da se uhvate u koštac s digitalizacijom.

Kako obrisati viruse sa računara ?

Da li vaš računar radi sporije nego inače? Je li dobijate mnogo pop-up reklama? Da li ste imali neke čudne probleme?

Kako skinuti i pokrenuti igrice za slabije računare

Vjerovatno je izašla neka nova igrica, koja vam se mnogo dopada. Ali, vaš kompjuter nije dovoljno jak da je pokrene. Ipak nemojte...

Detaljan vodič kako povezati laptop i TV

U ovom detaljnom vodiču objašnjavamo kako povezati laptop i TV, što uključuje HDMI, VGA i Wi-FI metode strimovanja. Koji...

Jedinstveni softver donosi proizvođačima ogromne uštede u svim procesima od narudžbe do isporuke

Ukoliko žele biti konkurentni na tržištu, ozbiljni proizvođači iz bilo kojeg sektora danas su primorani da se uhvate u koštac s digitalizacijom.

Kako obrisati viruse sa računara ?

Da li vaš računar radi sporije nego inače? Je li dobijate mnogo pop-up reklama? Da li ste imali neke čudne probleme?

Kako skinuti i pokrenuti igrice za slabije računare

Vjerovatno je izašla neka nova igrica, koja vam se mnogo dopada. Ali, vaš kompjuter nije dovoljno jak da je pokrene. Ipak nemojte...

Detaljan vodič kako povezati laptop i TV

U ovom detaljnom vodiču objašnjavamo kako povezati laptop i TV, što uključuje HDMI, VGA i Wi-FI metode strimovanja. Koji...

Instalacija operativnog sistema

Instalacija OS-a (operativnog sistema) vrši se ako je naše računalo zaraženo virusom, želimo zamijeniti staru verziju operativnog sistema novom ili zato što...