Razno

Top 10 najpopularnijih programskih jezika

Danas se koriste stotine programskih jezika. Kako znati koji prvo nau?iti? Kako znati koji su najbolji za vaše odabrano IT polje? Ne mogu vam odgovoriti na ta pitanja, ali zašto ne bi po?eli tako da nau?ite jedan od 10 najpopularnijih? Tako ?ete uvijek mo?i dobiti posao u IT industriji.
U?enje programskog jezika nije lako, ali trud vam se može jako nagraditi. Na po?etku ?ete imati puno pitanja. Upamtite da zatražite pomo? kad vam zatreba! Danas na Google-u možete dobiti odgovor na bilo koje pitanje… stoga nema opravdanja za neuspjeh. Upamtite da su potrebne godine da bi se postalo iskusan programer. Ne o?ekujte da ?ete postati dobri preko no?i. Samo nastavite u?iti nešto novo svaki dan i eventualno ?ete biti dovoljno sposobni da uspješno obavite posao.
Ovaj ?lanak pokriva 10 najpopularnijih programskih jezika kako ih je rangirao Tiobe.com. Dodao sam op?i pregled i komentare za svaki jezik na listi. Zapamtite da iznosim svoje osobno mišljenje. Drugi IT stru?njaci možda imaju druga?ije mišljenje.

1. JAVA

Java je objektno-orijentiran jezik koji koristi kompajler (compiler), izašao 1995 od strane Sun Microsystems. Java je broj jedan programski jezik iz mnogo razloga. Prvo, to je dobro organiziran jezik s mnoštvom iznova koristivih softverskih dijelova. Drugo, programi napisani u Javi se mogu pokrenuti na mnoštvu razli?itih kompjuterskih arhitektura i operativnih sistema korištenje JVM (Java Virtualne Mašine). Ponekad, to se referira kao portabilnost koda ili kao „napiši jednom, pokreni bilo gdje“ (eng. WORA – write once, run everywhere).Tre?e, Java je jezik koji se naj?eš?e u?i na sveu?ilišnim satovima ra?unalne znanosti. Mnoštvo teorijskih knjiga iz ra?unalne znanosti napisanih u prošlom desetlje?u koristi Javu u svojim primjerima kodiranja. Stoga u?enje Java sintakse je dobra ideja iako nikada niste programirali u njoj.
Prednosti Jave: WORA, popularnost
Nedostaci Jave: Sporija od nativno kompiliranih jezika

2. C

C je kompilirani (sažeti), proceduralni jezik razvijen 1972 od Dennis Ritchiea za korištenje u UNIX operativnim sistemima. Unato? tome da su dizajnirani da budu portabilni po prirodi, C programi moraju biti posebno kompilirani za kompjutere s druga?ijim arhitekturama i operativnim sistemima. To ih pomaže u?initi izrazito brzim. Iako je C relativno star jezik, još uvijek se naširoko koristi u sistemskom programiranju, pisanju drugih programskih jezika i u ugra?enim sustavima.
Prednosti: Brzina
Nedostaci: Upravljanje memorijom može biti teško za usavršiti

3. C++

C++ je kompilirani, multiparadigmatski jezik napisan kao nadogradnja za C 1979. godine od Bjarne Stroustrupa. Nastoji biti povratno-kompatibilan s C i donosi objektnu orijentaciju, koja pomaže kod ve?ih projekata. Unato? svojim godinama, C++ se koristi u pravljenju širokog spektra aplikacija, od igara do uredskih alata.
Prednosti: Brzina
Nedostaci: Stariji je i nespretniji od novijih objektno orijentiranih jezika poput Jave ili C#

4.PHP

PHP koristi run-time interpreter i multi paradigmatski je jezik originalno razvijen 1996 od Rasmus Lerdorfa da bi se kreirale dinami?ke web stranice. U po?etku nije ni bio pravi programski jezik , ali je vremenom izrastao u punokrvni objektno orijentirani jezik. Iako je PHP bio poprili?no kritiziran u prošlosti zbog svoje nespretnosti i nesigurnosti, prili?no je dobar od verzije 5 koja je izašla 2004. Danas, PHP je najpopularniji programski jezik za pisanje web aplikacija. ?ak i English 4 IT, program koji trenutno koristite, pisan je u PHP-u.
Prednosti: Web programiranje, dobra dokumentacija
Nedostaci: Nekonzistentna sintaksa, previše na?ina za u?initi istu stvar, povijest bizarnih sigurnosnih odluka

5. Visual Basic (VB)

Visal Basic je interpretirani, multiparadigmatski jezik razvijen od Microsoft-a za Windows platformu. Napredovao je tijekom godina i vidi ga se kao izravnog nasljednika Microsoftovog starog BASIC-a iz 1970. godine. Visual Basic je dobar jezik za skriptiranje Windows aplikacija koje ne trebaju snagu i brzinu C#-a.
Prednosti: Nema
Nedostaci: Može se pokrenuti samo u Windowsima

6.Python

Python je interpretirani, multi paradigmatski programski jezik napisan od Guido van Rossuma u kasnim 1980-ima namijenjen za op?e programske svrhe. Python nije nazvan po zmiji nego zapravo po Monty Python komedijskoj grupi. Python je karakteriziran po korištenju namjere za ?itanost i poticanju elegantnog koda tjeraju?i razvija?e da ?ine sli?ne stvari na sli?ne na?ine. Python se koristi kao osnovni programski odabir u Google-u i Ubuntu-u.
Prednosti: Odli?na ?itanost i sveop?a filozofija
Nedostaci: Nema

7. C#

C# je kompilirani, objektno orijentirani jezik napisan od Microsoft-a. Otvorena je specifikacija, ali je rijetko vi?en na ne Windows platformi. C# je za?et kao Microsoftov glavni jezik u njihovom .NET Framework. Jako je sli?an Javi u sintaksi i u prirodi.
Prednosti: Snažan i poprili?no brz
Nedostaci: Pogodan jedino za Windowse

8. JavaScript

JavaScript je interpretirani, multi paradigmatski jezik, i to veoma ?udan. Unato? svom imenu nema baš ništa s Javom. Rijetko ?ete, ako i ikada, vidjeti ovaj jezik izvan web preglednika. Namijenjen je skriptiranju ponašanja u web preglednicima i korišten je u stvarima poput valjanosti web oblika i AJAX stila web aplikacija. Trend budu?nosti se ?ini da ?e se graditi sve više i više složenih aplikacija u JavaScriptu, ?ak i jednostavne online igre i office paketi. Uspjeh ovog trenda ?e ovisiti o napretku brzine preglednikovog JavaScript protuma?iva?a. Ako želite biti to?ni, pravo ime ovog programskog jezika je ECMAscript iako ga nitko ne naziva tako.
Prednosti: Jedini pouzdan na?in za programiranje web stranica na strani korisnika
Nedostaci: Jedino je koristan u web pregledniku

Tagovi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.